Venus 全文检索
返回首页
种康实验室--->论文
  • Jun Xiao*, Bao Liu, Yingyin Yao, Zifeng Guo, Haiyan Jia, Lingrang Kong, Aimin Zhang, Wujun Ma, Zhongfu Ni, Shengbao Xu, Fei Lu, Yuannian Jiao, Wuyun Yang, Xuelei Lin, Silong Sun, Zefu Lu, Lifeng Gao, Guangyao Zhao, Shuanghe Cao, Qian Chen, Kunpu Zhang, Mengcheng Wang, Meng Wang, Zhaorong Hu, Weilong Guo, Guoqiang Li, Xin Ma, Junming Li, Fangpu Han, Xiangdong Fu, Zhengqiang Ma, Daowen Wang*, Xueyong Zhang*, Hongqing Ling*, Guangmin Xia*, Yiping Tong*, Zhiyong Liu*, Zhonghu He*, Jizeng Jia* and Kang Chong*. Wheat genomic study for genetic improvement of traits in China. Science China Life Sciences. 2022, 65(9):1718–1775.
1 | 共页  转到第GO | 每页20条