返回首页
种康实验室--->论文
  • Yun Ma, Xiaoyan Dai, Yunyuan Xu, Wei Luo, Xiaoming Zheng, Dali Zeng, Yajun Pan, Xiaoli Lin, Huanhuan Liu, Dajian Zhang, Jun Xiao, Xiaoyu Guo, Shujuan Xu, Yuda Niu, Jingbo Jin, Hui Zhang, Xun Xu, Legong Li, Wen Wang, Qian Qian, Song Ge and Kang Chong*. COLD1 confers chilling tolerance in rice. Cell. 2015, 160(6):1209-1221.
上一页 第  1  页 下一页 | 共  4  页 转到第 GO | 每页20